พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

                  ในวันอังคารที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานถวายบังคมและกล่าวน้อมรำลึก พร้อมจุดเทียน ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตลอด รัชสมัยของพระองค์ ทรงปกครองอาณาประชาราษฏร์ ด้วยทศพิธราชธรรม และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอเนกประการ เพื่อวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงเป็นที่ประจักษ์ชัดแจ้ง จวบจนกาลปัจจุบัน

ด้วยพระอัจฉริยภาพ อันล้ำเลิศลึกซึ้งและพระปรีชาญาณอันกว้างไกล ในการการปกครองทรงตั้งโรงเรียนหลวง วางรากฐานการศึกษา ทรงประกาศเลิกทาสและยกเลิกระบบไพร่เพื่อนำพาประเทศไทย ให้ก้าวสู่ความทันสมัยทัดเทียมนานาอารยประเทศ ในการเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรโดยถ้วนหน้า โดยมีผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ อัยการ องค์กร ต่าง ๆ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙