โครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๔”

                    ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ น. ณ บ้านชมเดือน รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ “การบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๔” เพื่อสนับสนุนการ บูรณาการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยอาศัยการบริหารข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัดร่วมกับศูนย์อำนวยการ ความปลอดภัยทางถนน โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้อง จัดทำโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๔  MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY (เวทีถนนปลอดภัย)

โดยนำข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายที่ชัดเจน และมีทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ โดยการสร้างความเข้าใจในสถานการณ์โดยการนำเสนอข้อมูล สถิติ ตัวเลขอุบัติเหตุทางถนนปัจจุบันของจังหวัดสมุทรสงคราม การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจากศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด เพื่อทราบถึงสถานะ สิ่งที่ได้ทำแล้วประสบผลสำเร็จ สิ่งที่ทำแล้วยังไม่ประสบผลสำเร็จ ตลอดจนเสนอแนะที่จะปรับปรุงแก้ไข และในการประชุมมีการระดมสมอง เพื่อจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และในอนาคต ซึ่งจะทำให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาต่อยอด สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในปี ๒๕๖๑ ในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด แขวงการทางจังหวัด สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานประกันสังคม สำนักงานคุมประพฤติ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน คปภ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ มูลนิธิในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จำนวนกว่า ๕๐ คน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙