โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

               ในวันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคุ้มพญาซอรีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขึ้นในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับทราบถึงความสำคัญของการนำโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด รวมถึงงบภารกิจพื้นฐานของหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อสร้างทักษะและองค์ความรู้ และพัฒนาเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรของจังหวัด และอำเภอ ฝึกปฏิบัติงานจริงในระบบ

เพื่อให้การขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รวมถึงตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม และงบภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ สำหรับกลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการ ต่าง ๆ จำนวน ๑๕๐ ราย เข้ารับการอบรม โดยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติจริงโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันการติดตามประเมินผลของจังหวัด

สมุทรสงคราม ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเท่านั้นที่ต้องบันทึกผ่านโปรแกรมดังกล่าว เพื่อเป็นการติดตามการจัดงบประมาณและการเบิกจ่ายจากทุกแหล่งงบประมาณของส่วนราชการต่าง จังหวัดสมุทรสงครามจึงขอให้ทุกส่วนราชการบันทึกข้อมูลงบประมาณต่าง ๆ ของส่วนราชการเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผล แผนงานโครงการตามปฏิบัติราชการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างปัจจุบัน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙