การประชุมประชาสัมพันธ์โครงการงานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ และประมาณราคา

                 ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการงานสำรวจจัดทำแผนที่แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ และประมาณราคา เพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวนคืน ทางหลวงสัมปทานหมายเลข ๘ ทางสายนครปฐม-ชะอำ ตอน ๒ โดยมี ดร.กิตติ ทรัพย์ประสม ผู้อำนวยการแขวงการทางสมุทรสงคราม กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ

 

ทั้งนี้ โครงการทางหลวงสัมปทานหมายเลข ๘ ทางสายนครปฐม-ชะอำ เป็นโครงการที่มีความสำคัญในระยะเร่งด่วน จากแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๔๐ โครงการมีความยาวของเส้นทาง รวมทั้งสิ้น ๑๐๙ กิโลเมตร โดยแบ่งแนวเส้นทางโครงการออกเป็น ๒ ตอน ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นแนวเส้นทางโครงการตอนที่ ๒ มีจุดเริ่มต้น อยู่ที่ กม.๗๓+๐๐๐.๐๐๐ - กม.๑๑๙+๐๐๐ บริเวณบ้านท่าต้นโพธิ์ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ระยะทางรวม ๔๖ กิโลเมตร ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางลงสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศ เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สามารถประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่งของประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กรมทางหลวงซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ รวมถึงบริษัทที่ปรึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานให้กับหน่วยงานราชการ องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ จึงได้จัดประชุมประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัดที่สมุทรสงคราม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการสำรวจจัดทำแผนที่ แสดงรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์และประมาณราคา เพื่อกำหนดเป็นค่าทดแทนในการเวรคืนต่อหน่วยงานราชการ องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดประชุมระดับตำบลที่แนวโครงการผ่าน โดยจังหวัดสมุทรสงคราม มีการเวนคืนที่ดิน 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลแพรกหนามแดงและตำบลยี่สาร เพื่อชี้แจงต่อเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน และผู้นำชุมชน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙