การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ 

 

ในการประชุมดังกล่าว เพื่อรับทราบสถานการณ์ยาเสพติดของ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ การรายงานสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดปี ๒๕๖๒ ตามเป้าหมายในแต่ละด้าน โดยด้านการป้องกัน ยาเสพติด ได้มีการดำเนินงานในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล –ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งอาชีวศึกษา การติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ การจัดโครงการโรงงานสีขาว การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด การแก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง การจัดกิจกรรมรวมพลคนกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2562 การสร้าง 1 อำเภอ 1 ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัวป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การจัดตั้งและประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ส่วนด้านการปราบปรามยาเสพติด มีแผนงานปราบปรามโดยมีการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหา และการจับกุมคดียา เสพติดข้อหาสำคัญ การปิดล้อมตรวจค้น และการจู่โจมตรวจค้น นอกจากนี้ด้านการบำบัดรักษา มีการจัดทำแผนดำเนินงานทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษ ตลอดจนด้านการบริหารจัดการ โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและอำเภอ ดำเนินการตามแผน เป้าหมายมีการจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือน 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙