กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

             ในวันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๑๐ น. พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิดอาสา ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ สถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน โดยร่วมกันทำความสะอาด ขุดลอกคูคลอง ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่โดยรอบ และปลูกต้นไม้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙