การประชุมคณะกรรมการเลือกระดับจังหวัดและคณะกรรมการและศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

              ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๓ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเลือกระดับจังหวัดและคณะกรรมการและศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ นางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ 

 

ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสมุทรสงคราม ภารกิจหลังจากเสร็จสิ้นการรับสมัคร ประกอบด้วย การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร การประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร การประกาศกำหนดสถานที่เลือกระดับอำเภอและระดับจังหวัด การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกระดับอำเภอ และการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสถานที่เลือก / เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย รวมทั้งการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙