พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

              ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ระหว่างอุตสาหกรรมจังหวัด กับสถานประกอบการโรงงาน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพื้นที่เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมเป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการร่วมกันในทุกระดับ มีสถานประกอบการเข้าร่วมพิธีฯ จำนวน ๑๑ สถานประกอบการ ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรม (ชั้น ๒) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙