การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ

            ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา ตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงานกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ มีนางอัจฉรา เราจุติธรรม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย อาจารย์ ครูแนะแนว และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวจากสถาบันการศึกษา ต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๔๒ แห่ง รวม ๖๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

การจัดสัมมนาดังกล่าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในโลกของอาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน รวมทั้งเปิดโลกทัศน์ด้านการแนะแนวอาชีพให้กับครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนว นักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างประสบการณ์ให้รู้จักตนเองให้รู้จักโลกของอาชีพ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะของนักเรียนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและเตรียมพร้อมในการประกอบอาชีพในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการแนะแนวการศึกษาและอาชีพที่มีประสิทธิภาพ โดยการเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงาน การแนะแนวถือเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาให้เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพในอนาคตได้ต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙