หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกเยี่ยมผู้ประกันตน ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม “ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้ประกันตน”

              ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าสมุทรสงคราม นางชลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม นางอัจฉรา เราจุติธรรม จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม และนายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกเยี่ยมผู้ประกันตน ตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม “ด้วยความห่วงใย ใส่ใจผู้ประกันตน” โดยมีนายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยกันสังคม

 

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมการเยี่ยมผู้ประกันตน ณ สถานพยาบาลประกันสังคม เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้ผู้ประกันตนมีความรู้สึกอบอุ่นใจและมีความรู้สึกที่ดี ต่อระบบประกันสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยประกันสังคม และรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาสิทธิประโยชน์ทดแทนต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙