การประชุมเพื่อหารือการพัฒนาการบริการนักท่องเที่ยวเชิงรุกจังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือการพัฒนาการบริการนักท่องเที่ยวเชิงรุกจังหวัดสมุทรสงคราม มีนายวีรยุทธ นิรมานวิธุโรจน์ ผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดฯ เป็นผู้ชี้แจงถึงความเป็นมาของโครงการการพัฒนาบริการนักท่องเที่ยวเชิงรุกจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายคมสัน สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการที่พักโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมฯ 

 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตามที่จังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และจัดทำแผนปฎิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดสมุทรสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมได้เสนอแนวคิดในการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจรจังหวัดสมุทรสงคราม โดยให้พัฒนาพื้นที่ศูนย์ OTOP ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บริเวณอนุสรณ์ สถานแฝดอิน-จัน และได้มีการทบทวนแนวคิดดังกล่าว ในคราวประชุมครั้งต่อมา โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน จึงมีมติให้ปรับแนวทางจากการพัฒนาศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร เป็นการพัฒนาการบริการนักท่องเที่ยวเชิงรุกจังหวัดสมุทรสงคราม และมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาดังกล่าว โดยให้ผู้ประกอบการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการร่วมกันพัฒนาการนักท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังมีการแนะนำการนำเข้าข้อมูลด้านการท่องเที่ยวสู่ระบบ Big Data ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามผ่านเว็บไซต์ Thailand Tourism Directory ซึ่งในการพัฒนาแค่หน่วยงานภาครัฐเพียงลำพังอาจไม่สามารถกระตุ้นพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแบบแนวประชารัฐ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙