งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสงคราม

             ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)” ณ ห้องประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสวรรยา รัตนราช ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรม จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้แนวคิด “ Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”และมีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการจากทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ร่วมใส่เสื้อขาวเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก พร้อมร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต พร้อมกับนายกรัฐมนตรีในส่วนกลาง

 

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรม การจัดนิทรรศการ ความรู้ด้านกฎหมาย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริต โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรมต้นแบบ การแสดงเพลงฉ่อย “มุมมองของเด็กไทย กับการคอร์รัปชั่น” การแสดงหุ่นสาย “อะไรนะ คอร์รัปชั่น” การแสดง ทุจริตสีเทา”

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙