จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชน ณ บริเวณโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

           ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และพบปะจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และประชาชน ณ บริเวณโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส หมู่ ๑ ต.ท่าคา อ.อัมพวา โดย มี นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภออัมพวา นำหัวหน้าส่วนราชการ นายก อบต.ท่าคา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ฯ จำนวน ๓๕๐ คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาเก็บผักตบชวา สิ่งปฏิกูลในลำคลอง เก็บขยะ กำจัดแหล่งกำเนิดยุงลาย พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ๒ ข้างทาง

จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของเด็กนักเรียน อาทิ การปลูกผักสวนครัว ปลูกผลไม้ในถุง เนื่องจากดินเค็ม การเลี้ยงปลาทับทิม ปลาดุกสำหรับเป็นอาหารกลางวันเด็กนักเรียน การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรต่างๆ การเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์ AF (อาฟริกา)เก็บมูลขายเป็นปุ๋ย การทำดินผสมปลูกต้นไม้โดยใช้ผักตบชวาสับมาหมักผสม แปลงปลูกสมุนไพร เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนและบุคคลทั่วไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙