โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

             ในวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผุ้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับคณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะเกรชอัมพวา

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙