การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

               ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาคมที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อดำเนินการตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๙ การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จาก ๔ ปี ทบทวนเป็น ๕ ปี ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓

รวมทั้งแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓ โครงการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า ขอให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 เร่งรัดดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน เร่งรัดการเบิกจ่าย ให้แล้วเสร็จตามกำหนดในไตรมาสตามแผนที่กำหนดอย่างเร่งด่วนต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙