การจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี"

                 ในวันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานเปิดการจัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดินรณรงค์ "คนรักคลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี" พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในรูปแบบจิตอาสา มาร่วมกิจกรรม โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดกล่าวรายงาน แลตีฆ้องปล่ยอขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ไม่ทิ้ง ไม่เท่ ทุ่มทำความดี "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาคลอง ซึ่งกิจกรรมเดินรณรงค์นี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานอันแนวแน่ของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้ชุมชนริมน้ำมีวิถีชีวิตอย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชนและประเทศชาติ จังหวัดสมุทรสงครามได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาจัดกิจกรรม

 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารที่ ๑๖ ปลัดจังหวัด นายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการ ได้นั่งเรือบริเวณคลองลัดหลักแปด ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที เพื่อเยี่ยมและเป็นกำลังใจกับคณะผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนตำบลบางคนทีและตำบลยายแพง รวมทั้งทหาร ที่ร่วมทำกิจกรรม ลงแขกลงคลอง กำจัด วัชพืช เก็บขยะ และสิ่งปฎิกูลใน ลำคลอง ซึ่งเป็นลำน้ำที่สำคัญต่อชีวิต การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ชุมชนริมคลอง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙