ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมจิตอาสากรมราชทัณฑ์และจิตอาสาในการจัดทำความสะอาดตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

              ในวันจันทร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม โครงการชลประทานสมุทรสงคราม ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม ผบ.เรือนจำกลางสมุทรสงคราม นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม ลงพื้นที่บริเวณตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซอยเพชรสมุทร ๑ และ ๒ ในการทำความสะอาด เก็บขยะ และขุดลอกท่อระบายน้ำในการนำขยะจากท่อระบายน้ำออกเพื่อให้น้ำไหลได้สะดวก เมื่อเวลาน้ำทะเลหนุนขึ้นสูงท่วมตลาด โดยจะมีการใช้เครื่องสูบน้ำออกจากท่อ ให้น้ำระบายลงสู่แม่น้ำแม่กลอง เพื่อไม่ให้มีน้ำท่วมขังตลาดแม่กลอง และตลาดร่มหุบ ในการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวไม่ต้องเดินย่ำน้ำ ทั้งนี้ ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวจากชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวบริเวณตลาดร่วมหุบวันละประมาณกว่า ๒,๐๐๐ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙