การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

               ในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

จังหวัดสมุทรสงคราม วางแผนปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำและการกำหนดเป้าหมายรณรงค์ การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการทางน้ำอำเภอทั้งสามอำเภอ การเตรียมความพร้อมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและจุดบริการของหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ การเตรียมความพร้อม ในเรื่องของท่าเทียบเรือ โป๊ะต่างๆ ให้มีความปลอดภัยมั่นคแข็งแรง สามารถรองรับผู้ที่มีความประสงค์จะลงเรือท่องเที่ยว และสามารถออกให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ในทันทีเมื่อมีการร้องขอ หรือเมื่อได้รับการแจ้งเหตุ การจัดเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัย อุบัติเหตุ อำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ทั้งนี้ จะมีพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงครามในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙