การประชุมการเตรียมการจัดงาน วันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

              ในวันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอัมพวา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงาน วันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ 

 

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีการแบ่งคณะทำงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกัน การจัดงานดังกล่าวเพื่อระลึกถึงพระคุณครู เพื่อส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมสามัคคีความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครูและครูกับประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙