การประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

              ในวันพุธที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒) โดยมีนายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม อนุกรรมการและเลขานุการฯ เป็นฝ่ายเลขาฯ ที่ประชุม โดยมีคณะอนุกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง เขาร่วมประชุม เพื่อรับทราบการวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นประชาสัมพันธ์หลักระดับประเทศ กับประเด็นประชาสัมพันธ์หลักระดับจังหวัด

และพิจารณาจัดทำแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามนโยบายและแผนการขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ เพื่อสร้างการรับรู้นโยบายรัฐบาล บริการภาครัฐ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามอย่างทั่วถึง 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙