การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อสรุปรายการสถิติที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด รายการสถิติชุดข้อมูลกลาง (ข้าว ท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ ขยะ) และรายการข้อมูลสถิติขั้นพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัดสมุทรสงคราม ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และทราบถึงแผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ ๗๖ จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

และสถิติที่สำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส้มโอ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิต และการบริหารจัดการแม่น้ำลำคลองของจังหวัดสมุทรสงคราม ทราบถึงสถิติชุดข้อมูลกลาง ในเรื่อง ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ ทราบถึงรายการข้อมูลสถิติพื้นฐาน ๓ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อพิจารณาร่างชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Data set) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) ที่สำคัญของจังหวัด และขอมติที่ประชุมมอบหมายหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของข้อมูล เป็นผู้รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูล ชุดข้อมูลสถิติและสารสนเทศ (Dataset) ในระดับพื้นที่ย่อย (ตำบล) ที่สำคัญของจังหวัดและส่งให้สำนักงานสถิติจังหวัดต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙