การประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลทุกแห่ง อบต. ผู้นำชุมชน ในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมฯ

 

ทั้งนี้ ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือสั่งการ เรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม – ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยให้จังหวัดดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด ที่สาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน พร้อมทั้งกำหนดและประกาศแผนในการปฎิบัติการ เป้าหมายและกิจกรรมในการคัดแยกขยะและการเก็บขนขยะแยกประเภทของจังหวัด เพื่อให้องค์กรส่วนท้องถิ่นทุกแห่งถือเป็นเป้าหมายในการดำเนินการร่วมกันรวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นปฏิบัติแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดกิจกรรมแม่กลองสะอาด “แยกก่อนทิ้ง” ในวันดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งจะมีพิธีปล่อยรถชบวนรณรงค์กิจกรรมแม่กลองสะอาด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรมการคัดแยกขยะในชุมชน และการสาธิตการดำเนินงานคัดแยกขยะ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙