โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

             ในวันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และบรรยายพิเศษ เรื่อง "สถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดสมุทรสงคราม" ณ บ้านท้ายหาด รีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนางชะลอศรี บุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการสัมมนา จำนวน ๘๐ คน มีการบรรยาย เรื่องเทคนิคการประสานงานของเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เชื่อมโยงทีมงานอย่างไรให้ทันยุค โดยวิทยากรจากตำรวจภูธรจังหวัดฯ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 

 

อย่างไรก็ตาม การจัดสัมมนาในครั้งเพื่อให้เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน มีการพัฒนาศักยภาพทั้งในด้านองค์ความรู้ ข่าวสารข้อมูลด้านแรงงาน เทคนิคยุทธวิธีในการนำเสนอการบริการด้านแรงงาน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางในการปฎิบัติงานให้สามารถสอดคล้องต่อนโยบายของกระทรวงแรงงาน และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ได้อย่างทันท่วงที ถูกต้องและทันสมัยกับสภาวการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙