พิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงคราม และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

                ในวันพุธที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงคราม และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ มีนายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานฯ โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการะคุณสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จากนั้นประธานฯ ได้อ่านสารของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และกล่าวเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัตเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมชมการสาธิตการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และปล่อยแถวยานพาหนะรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนี้ยังมีการเสริมสร้างทักษะให้ความรู้ด้านการป้องกันอุบัติภัยให้แก่นักเรียนและเยาวชนด้วย

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ และการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งนี้ เนื่องจากเทศกาลปีใหม่ของทุกปี เป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ประชาชนและนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดฯ ที่มีการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำหนาแน่น จึงได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำ โดยกำหนดให้มีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด อำเภอละ ๒ จุด และจุดบริการ จำนวน ๓๐ จุด คลอบคลุมทุกตำบล ทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรอง เพื่ออำนวยความสะดวก ความปลอดภัยและไม่เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ ๒๕๖๒

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙