การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙