การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

          ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสมุทรสงคราม (กรอ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากส่วนราชการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสงคราม การส่งเสริมการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งปริมาณผลผลิตลิ้นจี่ในจังหวัดลดลง การฉีดยาบริเวณลำต้นมะพร้าวเพื่อกำจัดหนอนหัวดำ การวางท่อเหลี่ยมในการระบายน้ำ การแก้ไขปัญหาเปลือกมะพร้าวอ่อนทับถม รวมทั้งการติดตั้งตู้ ATM ในสถานที่ที่ปลอดภัยมีไฟส่องสว่าง ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ เรื่องเพื่อพิจารณา การจัดพื้นที่ขายของบริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง ของจังหวัดสมุทรสงคราม รูปแบบและประเภทสินค้าในการจำหน่าย ต้องเป็นสินค้านำมาโชว์ หรือจัดแสดง สินค้า OTOP สินค้าประเภท เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ อาหารสำเร็จรูป ขนม เป็นต้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนจัดหาผู้สมัครใจไปวางสินค้าจำหน่ายในบริเวณดังกล่าวต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙