การประชุมเตรียมจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม

            ในวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอัมพวา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสคงราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเตรียมจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ถึง ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรชาวสวนส้มโอเข้าร่วมประชุม

 

ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามขณะนี้มีพื้นที่ปลูกส้มโอจำนวน ๑๒,๖๗๙ ไร่และคาดว่าก่อนสิ้น เดือนมกราคมนี้จะให้ผลผลิตประมาณ ๘๒๕ ตัน ส่วนรสชาติยังคงมาตรฐานเดิมคือหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย ที่ประชุมจึงมีมติจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีเมืองสมุทรสงครามขึ้น ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคมถึงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัด ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน เพื่อให้ประชาชนได้จับจ่ายซื้อไปไหว้บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลตรุษจีนซึ่งตรงกับวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิตจากชาวสวนให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง 

อย่างไรก็ตามสภาเกษตรกรจังหวัดคาดว่าจะมีชาวสวนนำส้มโอมาจำหน่ายในงานประมาณ ๑๐๐ ร้านค้า ผลผลิตประมาณ ๓๐๐ ตันโ ดยครั้งนี้จะมีการรับรองคุณภาพส้มโอด้วยการติดสติกเกอร์ทุกผลเพื่อ เป็นรหัสให้ผู้บริโภคได้ตรวจสอบที่มาและติดตามคุณภาพเพื่อป้องกันการแอบอ้างนำส้มโอนอกพื้นที่หรือส้มโอที่ไม่ได้คุณภาพมาจำหน่ายและยังมีสินค้าโอทอปอีกกว่า ๔๐ ร้านค้ามาจำหน่ายในงานด้วย สำหรับการเปิดจองร้านค้านั้นที่ประชุมได้มอบให้สำนักงานเกษตรอำเภอทั้ง ๓ อำเภอดำเนินการระหว่างวันที่ ๗ ถึง ๑๔ มกราคม ในเวลาราชการ และจับฉลากกำหนดที่ตั้งร้านค้าวันที่ ๑๕ มกราคมที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ส่วนการประกวดส้มโอจะมีขึ้นในวันที่ ๓๑ มกราคมเวลา ๙ นาฬิกาเป็นต้นไป ส่วนการเปิดงานจะมีขึ้นในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ช่วงเช้าที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัด สำหรับราคาส้มโอปีนี้ชาวสวนจะมีการหารือกันอีกครั้งว่าในงานจะจำหน่ายกิโลกรัมละเท่าไหร่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙