การประชุมการเตรียมการจัดงาน วันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

            ในวันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมการเตรียมการจัดงาน วันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ 

 

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมการจัดงานวันครู ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การจัดงานดังกล่าวเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติและพัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมสามัคคีธรรม ความร่วมมือความเข้าใจอันดีระหว่างครูและครูกับประชาชน รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของคุณธรรม จริยธรรม เพื่อปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนของชาติ 

โดยจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ภายในงานกำหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตร พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศให้แก่ครูผู้วายชนม์ พิธีบูชาบูรพาจารย์และการกล่าวสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ การถวายสัตย์ปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิจตร และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีคารวะครูอาวุโส การอ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา การมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การจัดแสดงนิทรรศการของโรงเรียนต้นแบบ เพื่อเผยแพร่ผลงานของสถานศึกษาให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙