โครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๒

                ในวันจันทร์ที ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ประจำปี ๒๕๖๒ มีนายรักศักดิ์ เทียนชัย จ่าจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ โดยนายถิน พิสูจน์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ มีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ นายธัตถพล คชสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรัทธาสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียน จำนวน ๑๑๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

 

โครงการดังกล่าว ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้น เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความสำนึกรักสามัคคี เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ละการตระหนักถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม การธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งแนวความคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชาติ และให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ทั้งนี้ กำหนดจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ รวม ๕ วัน โดยจะนำนักเรียน ศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี การดำเนินชีวิตของปราชญ์ชาวบ้าน ณ กลุ่มรักษ์บางสะแก จังหวัดสมุทรสงคราม กิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ร่วมกันพัฒนาสถานที่สาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙