กิจกรรมแม่กลองสะอาด ปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” และปล่อยขบวนรถรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

            ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน กิจกรรมแม่กลองสะอาด ปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” และปล่อยขบวนรถรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ณ บริเวณลานไทรองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ โดยมีนายทรงเกียรติ เชาวน์โอภาส ท้องถิ่นจังหวัดฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเข้าร่วม และชมนิทรรศการการนำขยะมารีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นของใช้และของที่ระลึกเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ต้นทางและการเก็บขน รวมถึงดำเนินการรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ที่จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ตามหลัก ๓ช หรือ 3Rs คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ นำสู่วินัยในการลดขยะต้นทาง และยังสร้างความตระหนัก รวมทั้งส่งเสริมบทบาทของทุกภาคส่วนในการร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอยเป็น ๔ ประเภท ประกอบด้วย สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง และสีส้ม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ซึ่งจะทำให้เมืองสมุทรสงครามสะอาดและ น่าอยู่ 

สำหรับการรณรงค์ตามแผนปฏิบัติการ ๖๐ วัน “แยกก่อนทิ้ง” เริ่มตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม – ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่เห็นชอบแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ที่มีกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ สร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙