พิธีส่งมอบปลาทูแห้งและสิ่งของให้กับผู้แทนกองทัพเรือ

                   ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีส่งมอบปลาทูแห้ง และสิ่งของหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับพลเรือตรี บรรพต แจ้งกระจ่าง รองผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่ ๑ ตามโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีตัวแทนภาคประมง นำโดยนายมงคล สุขเจริญคณา ผู้แทนสมาคมประมงสมุทรสงคราม นายศราวุธ โถวสกุล ผู้แทนสมาคมประมงเรือลากคู่สมุทรสงคราม นายอนุเทพ วงศ์วาฤทธิ์ ผู้แทนสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวายปลาทูแห้ง ๕,๗๐๐ กิโลกรัม นายสมพร สมุทรโสภากุล ผู้แทนองค์กรภาคประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม ถวายปลากระป๋อง ๒๐๐ โหล นายพงศ์ธร ชัยวัฒน์ ผู้แทนชมรมโรงน้ำปลาจังหวัดสมุทรสงคราม น้อมเกล้าฯถวายน้ำปลา ๒๐๐ โหล รวมทั้งภาคเอกชน พี่น้องชาวประมงและองค์กรต่างๆ ในสมุทรสงคราม ร่วมบริจาคตามโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้รับการประสานจากกองทัพเรือเพื่อเข้าร่วมถวายปลากระตักแห้ง และปลาทูแห้ง รวมทั้งสิ่งของต่าง ๆ โดยเสด็จพระราชกุศลในโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน 

อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าว ได้เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ ในการที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จฯ ทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ ทรงพบเห็นพสกนิกร ของพระองค์ท่าน ป่วยเป็นโรคขาดสารไอโอดีนจำนวนมาก พระองค์ท่านทรงตระหนักถึงพิษภัยของโรคนี้ ที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับสังคมในภายภาคหน้าจึงได้จัดตั้ง "โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน” ขึ้นมาโดยพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินการในเบื้องต้น และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงดำเนินโครงการต่อมาจนถึงปัจจุบัน ด้วยเห็นความสำคัญของโครงการ ในพระราชดำริ ที่ทรงมีพระเมตตาต่อ พสกนิกร ชาวไทย เพื่อแจกจ่ายของพระราชทานให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชรนตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙