โครงการสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา ในพื้นที่อำเภออัมพวา

                ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. กอ.รมน.จังหวัด ส.ส./ส่วนประสานงาน กกล.ร้อย.รส.กอ.รมน.จังหวัด ส.ส. โดย พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม (ท) พร้อมกำลังพล ดำเนินการจัดโครงการสร้างกลุ่มมวลชนเป็นจิตอาสา ในพื้นที่อำเภออัมพวา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม/ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน โดยผู้เข้าอบรมเป็นกลุ่มเป้าหมายมวลชนทุกแขนง ผู้นำชุมชน, ผู้นำองค์กร, นักศึกษา, เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐๐ คน โดย ได้รับความอนุเคราะห์ ชุดวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ บรรยายให้ความรู้

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙