การประชุมและตรวจพื้นที่การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย

                   ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย พ.อ.ปราชญ์เปรื่อง โชติเสถียร ราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานประชุมและตรวจพื้นที่การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา ตามที่มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยในวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลาประมาณ ๑๕.๓๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อให้การเตรียมการถวายงาน ถวายความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙