กิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน

               ในวันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ รองแม่ทัพภาคที่ ๑ เป็นประธานกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ที่บริเวณอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จากนั้นปลูกต้นอิน – จัน และนำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืด โดยมีนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พลตรี วสันต์ ทัพวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ พลตำรวจตรี อาทิชา เปาอินทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับพร้อมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จำนวนมากร่วมกิจกรรม

 

ต่อจากนั้นรองแม่ทัพภาคที่ ๑ พร้อมคณะได้เดินทางเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน และมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับนางชำมะเรียง พ้นภัย ,นายสมพล เอี่ยมสุวรรณ,นายชั้น พ้นภัย ที่ตำบลบางจะเกร็ง และมอบเตียงคนไข้ติดเตียงให้กับ นางคณิตา คงศรี และนางขวัญ เดือนฉาย ที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

รองแม่ทัพภาคที่ ๑ กล่าวด้วยว่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากจนและด้อยโอกาส ตามชุมชนแออัดในเขตพื้นที่ชนบท เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพภาคที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราโชบาย ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ และด้อยโอกาสในชุมชนแออัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้พักอาศัยในชุมชนแออัด การจัดโครงการนี้ดำเนินการโดยหน่วยทหารของกองทัพภาคที่ 1 ตลอดจนพี่น้องประชาชนในชุมชนนั้น โครงการมีระยะการดำเนินการ ๑  ปี ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มขยายพื้นที่ ในการดำเนินโครงการไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ ๑ ทั้ง ๒๖ จังหวัดอีกด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙