พิธีเปิดคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่กลอง

               ในวันอังคารที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่กลอง โดยมีนายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาล ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและ อสม. เข้าร่วมการพิธีเปิด จัดทำโครงการคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) เป็นการดูแลแบบองค์รวมด้วยแนวคิดบริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเทคโนโลยี ด้วยทีมหมอครอบครัว อันประกอบด้วยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพ ดูแลสุขภาพประชาชนในสัดส่วนที่เหมาะสม ในทุกกลุ่มวัยตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย การก่อตั้งคลินิกหมอครอบครัวแห่งนี้ จะทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ ได้รับบริการสุขภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประชาชนมี ที่พึ่งและที่ปรึกษาข้อมูลทางด้านสุขภาพ ลดความแออัดในโรงพยาบาล อีกทั้งยังทำให้เกิดเครือข่ายการดูแลร่วมกัน สามารถบริหารจัดการทรัพยากรภายในกลุ่มเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙