โครงการยุทธการพิทักษ์เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

                   ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมริเวอร์ตัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ. จิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการยุทธการพิทักษ์เมืองแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ พร้อมด้วย นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พ.อ.ปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสนาธิการมลฑลทหารบกที่ ๑๖ หัวน้าส่วนราชาการ และผู้ประกอบการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการเข้าร่วมโครงการกว่า ๑๐๐ คน โดยมี นายปริพล ทัดแก้ว ป้องกันจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว

เพื่อให้ผู้ประกอบการสถานบริการหรือสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ได้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ และที่ ๔๖/๒๕๕๙ พ.ร.บ.ภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และสามารถนำไปปรับใช้กับการประกอบกิจการของตนเองได้ รวมถึงสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการ รวมถึงเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม และสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙