โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

                    ในวันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประโชติ นิลรัตน์ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดลาดเป้ง ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม บูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรประจำจังหวัดสมุทรสงคราม หน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร เพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ปัญหา ด้านการผลิตทางการเกษตร และกระตุ้นให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้ทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙