กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

               ในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กรรมการการเลือกตั้ง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรับทราบถึงแผนและการเตรียมความพร้อม ในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ ของจังหวัดสมุทรสงคราม

อาทิ ข้อมูลพื้นฐานด้านการเลือกตั้ง รายชื่อผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รายชื่อ ผอ.กกต. และ กกต.เขต แผนการปฏิบัติงาน งบประมาณการเลือกตั้ง ความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งสำหรับการเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง โดยมีนางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พันเอกจิรโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม นางณัฎฐา ตันสงวน ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม นายขจรพงษ์ เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๑ พร้อมกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙