โครงการสร้างจิตสำนึกคนรักษ์กระดังงา กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”

                 ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน เปิดโครงการสร้างจิตสำนึกคนรักษ์กระดังงา กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที โดยมีนายณัฐภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที กล่าวต้อนรับ นายสมภพ รัตนไพบูลย์ นายกเทศมตรีตำบลกระดังงา กล่าวรายงาน ซึ่งอำเภอบางคนที ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท้องที่ในพื้นที่อำเภอบางคนที ร่วมจัดกิจกรรม รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง”เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยสู่จังหวัดสะอาดตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งกำหนดเริ่มต้นพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ ๙ มกราคม – ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ จึงร่วมกันรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และการคัดแยกขยะตามหลัก 3R ได้แก่ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนในพื้นที่อำเภอบางคนทีร่วมกิจกรรมรณรงค์ เป็นจำนวนมาก 

 

ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า การที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จ ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้ถูกต้องตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งมีด้วยกัน ๔ ประเภท คือ ขยะมูลฝอยทั่วไป สีน้ำเงิน ขยะอินทรีย์ สีเขียน ขยะน้ำกลับมาใช้ใหม่ สีเหลือง และขยะอันตราย สีส้มเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ประชาชน ร้านค้า สถานประกอบการ นักท่องเที่ยวต้องร่วมกันทำให้บางคนทีเป็นอำเภอน่าอยู่ น่ามองตลอดไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙