เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ศึกษาวิเคราะห์จุดเสี่ยงเกิดเหตุที่อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

               ในวันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. สืบเนื่องจากบทเรียนช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านไป คณะผู้แทนหน่วยงานภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ ประกอบด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสมุทรสงคราม สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กำนัน ต.บ้านปรก บ.กลางฯ ได้ร่วมประชุมบูรณาการและลงพื้นที่ถนนสายสมุทรสงคราม-บางแพ บริเวณจุดกลับรถหน้าร้านหมูมะนาว และบริเวณถนนสายเลี่ยงเมือง-อ.ปากท่อ เพื่อศึกษาวิเคราะห์จุดเสี่ยงเกิดเหตุซ้ำซากที่อยู่ในความรับผิดชอบของอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และจะได้สรุปสาเหตุ ปัจจัยต่าง ๆ ตลอดจนข้อเสนอแนวทางแก่ไขต่อคณะทำงานระดับจังหวัดและหน่วยเหนือ และเป็นการเตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙