คณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางชญานิตย์ เกิดพุ่ม นักพัฒนาสังคมชำนาญการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว โดยมีคณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาคัดเลือก

 

ทั้งนี้ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ขอให้ทุกจังหวัดมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ดำเนินการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ ครอบครัว และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว จังหวัดละ ๑ คน เพื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติในงานวันแห่งครอบครัวส่วนกลาง โดยจังหวัดสมุทรสงครามได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ตามหลักเกณฑ์ที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกำหนด ซึ่งต้องเป็นที่รู้จักและยอมรับของคนในชุมชนหรือตำบลว่า เป็นครอบครัวที่มีคุณงามความดี มีความโอบอ้อมอารีแก่คนทั่วไป และเป็นผู้นำครอบครัวต้นแบบที่ดีในชุมชน เป็นครอบครัวที่มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ยึดถือและปฎิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกในครอบครัวมีความประพฤติดีมีศีลธรรม มีคุณธรรม มีความรักสามัคคี ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และไม่มีพฤติกรรมรุนแรงในครอบครัว ส่วนบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ต้องเป็นบุคคลที่ปฎิบัติงานด้านครอบครัวในภาครัฐ ภาคเอกชนหรือภาคประชาชนที่เสียสละ ทุ่มเท มีจิตอาสาและอุทิศตนเพื่อการพัฒนาสถาบันครอบครัว ให้การส่งเสริม สนับสนุน ประสานงานและบูรณาการการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน ตลอดจนมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักต่อชุมชน/หมู่บ้านและตำบล 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙