การประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด (กบร.จังหวัด)

               ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัด (กบร.จังหวัด) โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม นางอารีย์วรรณ จันทร์กระจ่าง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม นายถิน พิสูจน์ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปะชุม

 

ในการประชุมดังกล่าว สืบเนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกที่ดินในเขตป่าชายเลนประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีมติให้นำเรื่องการพิจารณาคำขอออกโฉนดี่ดินในเขตอนุรักษ์ป่าชายเลนอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๐ ส่งต่อให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศก่อนทุกแปลง ก่อนออกโฉนดที่ดินในเขตป่าชายเลน รวม ๓ กลุ่ม จำนวน ๑๖ แปลง ประกอบด้วย กลุ่มที่ ๑ ที่ดินติดทะเล จำนวน ๗ แปลง กลุ่มที่ ๒ ที่ดินติดแม่น้ำแม่กลอง จำนวน ๕ แปลง และกลุ่มที่ ๓ ที่ดินนอกเหนือจากกลุ่มที่ ๑ และกลุ่มที่ ๒ จำนวน ๔ แปลง เพื่อพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติ ขอให้ส่งเรื่องของการอนุญาตออกโฉนดที่ดิน จำนวน ๑๖ แปลง ให้คณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศดำเนินการอ่าน แปล ตีความภาพถ่ายทางอากาศ 5 ช่วงปี พศ.ทุกแปลง ซึ่งเมื่อได้รับแจ้งจากคณะอนุกรรมการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเรียบร้อยแล้ว จะได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ กบร.จังหวัดฯ ต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙