การจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาการศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒

                 ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาการศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายนิสัย สุขระ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมฯโดยในการจัดฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟครั้งนี้ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักรู้ถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

เพื่อให้มีทักษะ ประสบการณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ และสามารถอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินกรณี เกิดไฟไหม้ ตลอดจนเพื่อให้มีการตรวจสอบและพัฒนาระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยในองค์กร ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่กฏหมายกำหนด โดยสมมุติเหตุการณ์ว่า เกิดแหตุไฟฟ้าลัดวงจรตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็นห้องกาแฟภายใน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ ชั้น ๕ อาคารศาลากลางจังหวัดฯ ทำให้เกิดประกายไฟและควันไฟ ปกคลุมไปทั่วห้องทำงาน และอพยพข้าราชการและเจ้าหน้าที่หนีไฟลงมา ณ ลานหน้าห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีการระงับเหตุเพลิงไหม้ด้วยการใช้ถังดับเพลิงเคมี การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากที่เกิดเหตุ การขนย้ายผู้บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่งหน่วยบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งจัดทำแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในสำนักงานฯ และการฝึกแบบบนโต๊ะตามสถานการณ์สมมุติ ทั้งนี้ ตามกฏกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ภายใต้พระราชบัญญัติความปลอดภัยย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.๒๕๕๔ กำหนดให้สถานประกอบกิจการและส่วนราชการ ต้องจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในหน่วยงาน เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยเน้นที่ศาลากลางจังหวัดเป็นหลัก เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สถานประกอบกิจการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙