พิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

                  ในวันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่หน้าวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดตามสถานการณ์และป้องกันแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กในจังหวัดสมุทรสงคราม และยังเปิดศูนย์ FIX IT CENTER เพื่อให้บริการตรวจเช็ค แก้ไขปัญหายานพาหนะที่มีการปล่อยควันดำให้กับประชาชน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยทีมงานจากสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน

 

นอกจากนี้ยังรณรงค์ฉีดน้ำล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นในโรงเรียน และสถานที่ศึกษาต่างๆ นอกจากนี้สถาบันอาชีวศึกษายังได้สร้างเครื่องพ่นละอองน้ำ 15 ชุด แจกจ่ายไปตามสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อพ่นละอองน้ำลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อีกด้วย ทั้งนี้จังหวัดได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการติดตามเฝ้าระวังดำเนินการป้องกันการเกิดฝุ่น การลดปริมาณฝุ่น ในทุกระดับทุกพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม จัดให้มีการออกมาตรการด้านการดูแลสุขภาพด้านการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างรับรู้ ต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติ สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงครามจะรายงานค่าฝุ่นละออง PM 2.5 จากแอฟพลิเคชั่น AirVisual เนื่องจากไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพในอากาศของกรมควบคุมมลพิษ 

ต่อด้วยประชุมคณะทำงานเตรียมพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยมีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นศูนย์กลางการรับรายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ และส่งต่อไปยังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม นำข้อมูลข่าวสารมาเผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙