การประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

             ในวันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายประจินต์  ธารศิริสิน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายธรรมนูญ  ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙