การประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.๒) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อุทยาน ร.๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการรับเสด็จฯ ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ สืบเนื่องจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๙ และวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อุทยาน ร.๒ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในวันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยได้มีการเตรียมจัดตกแต่งสถานที่ ออกแบบวางผัง จัดทำซุ้มเวทีการแสดง ร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาหารและของที่ระลึก กิจกรรมลานเกษตรและสวนเกษตร การปรับปรุงและทำความสะอาดถนนเส้นทางเสด็จฯ จัดเตรียมซุ้มอำนวยการ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง น้ำประปา และอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติฯ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙