การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

         ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ โรงแรมโคโค่วิว ต.แม่กลอง อ.เมืองฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติอนุมัติสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวน ๒ ราย วงเงินอนุมัติ ๑๐ ล้านบาท  

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙