พิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ ๑

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ ๑ ณ วัดบางแก้ว ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน การจัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระบบสมัครใจ รุ่นที่ ๑

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ให้เป็นจังหวัดปลอดยาเสพติด ภายใต้การบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เน้นการดำเนินงานเป็นมาตรฐาน ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพ โดยมีวิทยากรจากกองอำนวยการร่วมรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ได้ศึกษากระบวนการรูปแบบวิธีการ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่อำเภอ สำหรับในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 4 -15 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัด จำนวน 100 คน พร้อมทั้งหลักสูตรเตรียมความพร้อมเหมาะสมกับสภาพชุมชนเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำเนินการชีวิต ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตระหนักถึงคุณค่าชีวิตของตนเองให้มีทัศนคติที่ดี ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกและเป็นคนดีกลับคืนสังคมตลอดไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙