การประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

              ในวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ที่ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญ โครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยน้อมนำหลักการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙