โครงการตามภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)

                  ในวันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการตามภารกิจส่งเสริมการมีส่วนร่วม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ผ่านกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สิทธิ หน้าที่ การมีส่วนร่วมของปวงชนชาวไทย การลงคะแนน ลักษณะบัตรดี – บัตรเสีย ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมถึงวางแผนการเผยแพร่กิจกรรมให้ความรู้ และตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า ๑๐๐ คน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙